Home Savarkar comment row Tushar Gandhi defends Rahul Gandhi – ‘वॉट्सऐप Savarkar comment row Tushar Gandhi defends Rahul Gandhi - 'वॉट्सऐप

Savarkar comment row Tushar Gandhi defends Rahul Gandhi – ‘वॉट्सऐप

Savarkar comment row Tushar Gandhi defends Rahul Gandhi - 'वॉट्सऐप 3